Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-09-2018 Update wetgeving voedselcontactmaterialen

De wetgeving voor voedselcontactmaterialen verandert continu. De belangrijkste wijzigingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, of die binnenkort aanstaande zijn, heeft Kris Callaert op een rijtje gezet.

EU Verordening 10/2011
Nadat begin juni het 11e amendement (EU) 2018/831 gepubliceerd is, circuleert inmiddels alweer een conceptversie van het 12e amendement. Dit amendement voorziet enkel in een correctie en aanvulling op de lijst met toegelaten stoffen (bijlage 1, tabel 1). De publicatie van dit nieuwe amendement wordt komend najaar verwacht.

Migratielimieten voor zink en aluminium
Op 14 september aanstaande eindigt de overgangsperiode voor de wijzingen van bijlage 2 -  10/2011. Vanaf die datum gelden de volgende migratielimieten:
- zink          : 5 mg/kg food (was 25 mg/kg food)
- aluminium : 1 mg/kg food (was nog niet opgenomen in bijlage 2)

Verordening gerecyclede kunststof
Sinds de publicatie van verordening 282/2008 hebben ruim 140 recycleprocessen een positieve evaluatie van de EFSA ontvangen. Helaas heeft de EU Commissie na meer dan tien jaar nog geen enkele autorisatiebeslissing genomen. Deze procedure is eindelijk voorzien voor aankomend najaar. Voor een vlot verloop hiervan wil de Commissie voorafgaand aan de verordening nog amenderen. De conceptversie van dit amendement bevat niet alleen enkele noodzakelijke aanpassingen voor de autorisatiebeslissingen, maar ook een vergaande wijziging van het toepassingsgebied van de verordening. Publicatie van dit amendement wordt komend najaar verwacht, waarna de Commissie kan starten met autorisatie. Lees meer achtergrondinformatie.

Wetgeving pFCM on hold
In november 2016 heeft de EU Commissie het voornemen bekend gemaakt om in 2018 een Europese wetgeving te presenteren voor drukinkten die gebruikt worden in voedselcontactmaterialen. In juli van dit jaar heeft de Commissie de PIJITF (Printing Ink Joint Industry Task Force) schriftelijk laten weten dat deze activiteiten ‘on hold’ zijn gezet, tot na evaluatie van Kaderverordening (1935/2004). Deze beslissing heeft mogelijk tot gevolg dat Duitsland de werkzaamheden herstart voor de ‘printing ink ordinance’, als nationale wetgeving voor drukinkten in Duitsland.  

Evaluatie kaderverordening 1935/2004
Vorig jaar heeft de EU Commissie besloten om de efficiëntie en effectiviteit van de Kaderverordening te laten onderzoeken. Nagegaan is in hoeverre deze verordening de veiligheid van voedselcontactmaterialen waarborgt en waar zich eventuele problemen voordoen.
Lees meer details over dit project.