Home > Nieuws > Nieuwsbericht
02-12-2020 NRK en PlasticsEurope Nederland zetten in op versnellen inzet biobased kunststoffen
NRK en PlasticsEurope Nederland zetten in op versnellen inzet biobased kunststoffen

Op 30 november heeft het Transitieteam Kunststoffen zijn Actieplan Biobased aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd. PlasticsEurope Nederland en NRK zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Actieplan.

Het actieplan Biobased Kunststoffen komt voort uit de transitieagenda Kunststoffen en geeft aan hoe meer vraag en aanbod van biobased kunststoffen gerealiseerd kan worden. De transitieagenda Kunststoffen vloeit voort uit het rijksbrede programma ‘Nederland circulair 2050’ dat als doel heeft een 100% circulaire Nederlandse economie in 2050. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Deze doelstellingen zijn door meer dan 400 bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties onderschreven in het Grondstoffenakkoord en namens deze partners zijn in 2018 transitieagenda’s opgesteld, waaronder de Transitieagenda Kunststoffen.

Duurzaam en comfort
Het Actieplan Biobased sluit naadloos aan bij de ingezette weg naar de verduurzaming van plastics, een belangrijk en gedeeld doel van PEN en NRK. "Gezamenlijk streven we naar een toenemende inzet van hernieuwbare grondstoffen, het verlagen van de plastic footprint van plastic producten en de vermindering van CO2-emissies in de gehele productketen. Daarbij zetten we onder andere in op het verhogen van de duurzame inzet van biobased grondstoffen voor de productie van veilige, verantwoorde producten, die nuttig zijn voor de gebruiker. “We vinden het wel belangrijk dat deze grondstoffen niet concurreren met grondstoffen voor voeding. Om dat te voorkomen hebben we met partners in de green deal met ‘Groen Certificaten’ een methode ontwikkeld, zodat een betrouwbaar bewijs kan worden geleverd voor de verschillende vormen van biobased grondstoffen”, vertelt Erik de Ruijter directeur Beleid van NRK.

Geen voorstander uitsluitend CO2 beprijzing kunststoffen
Om verduurzaming van de kunststofketen te bereiken, is het belangrijk om het gebruik van biologische grondstoffen en recyclaat te stimuleren en aantrekkelijk te maken. De industrie dient hiertoe gericht te innoveren. Maar ook de overheid heeft een rol. Zij dient de wet- en regelgeving en haar beleid aan te passen teneinde de duurzame toepassing van biobased kunststoffen te faciliteren en te zorgen voor een gelijk speelveld met traditionele kunststoffen alsmede andere materialen. “Een goed instrument om de toepassing van biobased grondstoffen te stimuleren is de uitwerking van de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid voor álle consumptiegoederen”, aldus Theo Stijnen, directeur PlasticsEurope Nederland. Zowel PEN als NRK vinden een algehele, internationale CO2-beprijzing voor alle materialen zoals voorgesteld in het Actieplan een interessante optie, die verder zou moeten worden onderzocht. ”Een aparte CO2 beprijzing van uitsluitend kunststoffen wijzen we af, omdat dit het speelveld van de verschillende materialen zou verstoren”, stelt Stijnen.

Van Actieplan naar concrete acties
Zowel PEN als NRK gaan door met hun inzet om de kunststofketen verder te verduurzamen. Inzet daarbij zijn de oplossingsrichtingen Reduce, Reuse, Renew, Recycle en Redesign (zie www.rethinkplastics.nl). De Ruijter: “Het voorliggende Actieplan is een goede basis om met de branches en lidbedrijven heel concreet te bespreken waar onze bijdrage ligt en van daaruit gezamenlijk nieuwe acties te ontwikkelen.”