Home > Nieuws > Nieuwsbericht
01-03-2021 Kandidaat-Kamerleden pleiten voor sturende overheid in plastic debat
Kandidaat-Kamerleden pleiten voor sturende overheid in plastic debat

Op 16 februari zijn zes Kandidaat-Kamerleden op uitnodiging van NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland met elkaar in debat gegaan over de rol van plastics in de circulaire economie. Ondanks de verschillende politieke kleuren, was er op dit thema opvallend veel eensgezindheid over de rol van de overheid en de industrie.

De partijen willen minder plastic producten, een vergaande stroomlijning van het aanbod aan plastics, en een drastische verhoging van de inzet van recyclaat. Dat vraagt om een sterkere regie en een consistenter langetermijnperspectief vanuit de overheid om de plasticketen de benodigde duidelijkheid te bieden.

Suzanne Kröger (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Fenna Feenstra (SP), Hugo Bellaart (VVD), Joris Thijssen (PvdA) en Romke de Jong (D66) kruisten onder leiding van gespreksleider Thomas Truijens van Publieke Zaken de degens. Het debat bestond uit drie rondes waarin aan de hand van drie stellingen steeds twee politici met elkaar in discussie gingen. Daarop konden de andere vier politici nog een korte reactie geven. Iedere stelling werd afgesloten met een poll richting het digitale publiek om te peilen hoe zij over de stelling dachten. Na afloop van het debat was er gelegenheid om via de chat vragen te stellen aan de directeuren van NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland. 

Regie in zwerfafval
Suzanne Kröger (GroenLinks) en Romke de Jong (D66) trapten af met de stelling: ‘De centrale overheid moet meer regie nemen in de aanpak van zwerfafval’. De conclusie is dat vijf van de zes politici vrij unaniem zijn in hun mening dat de tijd voorbij is dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van zwerfvuil bij de burgers en de boa’s moet liggen. Er is behoefte aan heldere regels vanuit de landelijke overheid, waarbij zeker ook naar een Europese aanpak gekeken moet worden. Alleen D66 laat expliciet ruimte voor initiatieven van lagere overheden, terwijl GroenLinks van mening is dat dit in de praktijk juist te vrijblijvend gebleken is. Het feit dat de overheid op dit dossier moet komen met duidelijke regels voor het bedrijfsleven, denk aan statiegeld of belasting op verpakkingen, spreekt vooral PvdA, GroenLinks en SP aan.  

Langetermijnperspectief 
Agnes Mulder (CDA) en Joris Thijssen (PvdA) debatteerden vervolgens over de stelling dat de overheid een duidelijker en consistenter langetermijnperspectief moet bieden, op basis waarvan de industrie kan investeren. Ogenschijnlijk is er over deze stelling geen meningsverschil: alle politici zien dat de industrie gebaat is bij duidelijkheid. Maar waar D66 en CDA de oplossingen willen vinden in nauwe afstemming met het bedrijfsleven, dat daarvoor moet inzetten op innovaties, vinden de andere partijen dat er een einde moet komen aan de huidige vrijblijvendheid. De overheid moet met dwingende maatregelen komen en zelf natuurlijk duurzaam inkopen. Alle politici zijn het erover eens: er moet minder plastic komen, er moeten minder soorten plastics komen, en de inzet van recyclaat moet door verplichte percentages worden gestimuleerd.  

Plastics onmisbaar 
Tijdens de laatste ronde gaan Fenna Feenstra (SP) en Hugo Bellaart (VVD) in debat over de stelling: ’Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn plastics onmisbaar’. Hier tekenen de verschillen zich duidelijk af. De SP is het niet eens omdat er te weinig rekening wordt gehouden met innovaties die plastics kunnen vervangen. Daarnaast weegt de schade door zwerfvuil en microplastics niet op tegen de (vermeende) voordelen. Daarentegen erkent de VVD de fantastische eigenschappen van kunststof: goedkoop, het gaat verspilling van andere grondstoffen tegen en het beperkt de CO2-uitstoot. Beide partijen vinden elkaar weer in het streven naar minder plastics en minder soorten kunststof. Ook zien beiden een spanningsveld tussen het milieu- en klimaatbeleid, waardoor het belangrijk is om alle impact mee te wegen bij het maken van goede keuzes.  

Alles nog eens terugkijken en teruglezen 
Het is mogelijk om het debat terug te kijken. Ook is er een compleet uitgeschreven verslag van het debat beschikbaar. Ga naar de website voor meer informatie. Hier zijn ook de antwoorden van de Q&A terug te lezen.