Home > Nieuws > Nieuwsbericht
02-06-2021 Green Deal Kunststof Recyclaat goed op weg  
Green Deal Kunststof Recyclaat goed op weg  

Iets meer dan een jaar geleden ondertekenden elf partijen de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’. Zij spraken af een methode te ontwikkelen die transparantie geeft over het percentage recyclaat in een halffabricaat of eindproduct. Hoe gaat het met de voortgang van deze Green Deal? 

“Na een gedegen voorbereiding in 2018 en 2019 maakte het team op 7 januari 2020 een vliegende start. De ondertekening door staatssecretaris Van Veldhoven en de steun van de ministeries van IenW en EZK geven wind in de rug. De marktpartijen hebben samen hun schouders onder zeven werkpakketten gezet die nu voor een belangrijk deel zijn uitgewerkt. Met de verbinding naar CEN, ISO en de Circular Plastic Alliance (CPA) is ook de Europese dimensie goed uitgewerkt”, aldus Erik de Ruijter, voorzitter van de Green Deal. 
 
Merkeigenaren onderzoeken klantbehoeften
Eén van de eerste activiteiten was het onderzoek naar de klant- en consumentbehoeften. De belangrijkste conclusie: consumenten vertrouwen certificatie en keurmerken, maar de informatie moet wel eenvoudig te begrijpen zijn. Cijfermatige claims werken het beste als het aandeel recyclaat groter is dan circa 50%. Anders geeft een claim juist het gevoel dat het product niet duurzaam genoeg is. Voor sommige vormen van chemische recycling, wordt plastic restmateriaal verwerkt tot een ruwe grondstof die wordt bijgemengd bij fossiele grondstoffen in de bestaande productiefaciliteiten voor plastics. In de huidige opschalingsfase is het aandeel gerecyclede plastic afval in de totale grondstoffenstroom nog klein. Hierdoor is het lastig om een cijfermatige claim te plakken op voor consumenten bestemde eindproducten. Daarom is voor chemische recycling het uitwerken van een methode voor het maken van betrouwbare claims van groot belang.

Methode bepalen percentage recyclaat
De te ontwikkelen methode richt zich op drie aspecten: de herkomst van plastic restmateriaal, het volume (in kg) en een onafhankelijke toetsing. NEN heeft in oktober 2020 een ISO-norm voor ketenbeheer ontwikkeld: NEN ISO 22095 ‘Chain of Custody – general terminology and models’, inclusief Mass Balance Model (kijk hier). Deze internationale norm beschrijft de minimale eisen voor de inrichting van een betrouwbaar ketenbeheersysteem. De Green Deal leden zijn via NEN nauw betrokken bij dit proces. Deze norm is nodig, omdat bij chemische recycling traceerbaarheid van plasticafval in de keten veel lastiger is dan bij mechanische recycling. 

Naast de methode-ontwikkeling wordt er ook gewerkt aan de richtlijnen voor gebruik van claims. Juliane Eykelhoff (NEN): “De claims die de merkeigenaar kan hanteren, zijn afhankelijk van de wijze van recycling en het gehanteerde Chain of Custody model. Het ene Chain of Custody model is dus niet te verkiezen boven het andere. Duidelijke afspraken over hoe producten door de handelsketen gaan zijn echter de basis om betrouwbare uitspraken te maken over de herkomst en het volume van het verwerkte plastic restmateriaal  in het eindproduct.” 

Plannen voor 2021 en verder
Rond de zomer willen de partijen de detailuitwerking van het eerste ISO-ontwerp gereed hebben, inclusief de verdere uitwerking van de eisen voor het Mass Balance Model in verschillende toepassingen. Naar verwachting is dan ook de richtlijn voor het omgaan met claims gereed en wordt die door de partijen in de plastic recycling keten breed onderschreven. Een derde focus ligt op harmonisering van informatieoverdracht tussen partijen in de keten. Samen met private certificeringsschema’s wordt de haalbaarheid onderzocht van de ontwikkeling van één centraal Chain of Custody certificatieschema op basis van ISO 22095. Transparantie over het percentage recyclaat in producten, betrouwbare claims en harmonisatie van informatie overdracht in de recycling keten zijn belangrijke randvoorwaarden die de opschaling van het gebruik van plastic recyclaat in de markt kunnen versnellen.

  • Het onderzoek naar klant- en consumentenbehoefte is afgerond.
  • NEN publiceerde in oktober 2020 een ISO-norm voor ketenbeheer: NEN ISO 22095 ‘Chain of Custody – general terminology and models’.
  • Rond de zomer 2021 is het eerste ISO norm-ontwerp voor massabalans gereed, een chain of custody model dat vooral voor chemische recycling van belang is.