Home > Nieuws > Nieuwsbericht
01-12-2021 Column Roger Loop: Een brug tussen verduurzaming en circulariteit: meer kunststof recycleren!
Column Roger Loop: Een brug tussen verduurzaming en circulariteit: meer kunststof recycleren!

Rubber en kunststof zijn waardevolle materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem. Voor duurzaam gebruik van rubber en kunststof zet de NRK samen met de brancheverenigingen in op meer aanbod van recyclaat, regie op redesign met als uitgangspunt ‘apply or explain’ en op een Europese markt van producten met recyclaat. De NRK draagt dit onder meer uit in overleggen met de overheid en andere betrokken partijen. In onderstaande column verwoordt Roger Loop deze inzet gekoppeld aan de actualiteit op een treffende wijze.

We kijken terug op een bijzondere novembermaand: de COP-26 conferentie in Glasgow, het Rethink seminar Future Proof Plastics, een rapport van Natuur & Milieu, en het publieksverslag 2020 van Stichting Afvalfonds.

De klimaatconferentie in Glasgow heeft ogenschijnlijk weinig concreets opgeleverd. Belangrijk is wel dat er nu overeenstemming is over het belang van de wetenschap bij de aanpak van het klimaatprobleem. Natuurlijk naast de erkenning van de noodzaak om aan te pakken …

In dat licht is het rapport ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland een zeer welkome bijdrage. Geschreven door CE Delft, in opdracht van Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland, en op 2 november gepresenteerd tijdens Future Proof Plastics.
De onderzoekers van CE Delft concluderen namelijk dat het verder sluiten van de plastic kringloop tot een halvering van de gerelateerde CO2-emissies per kilo kunststof leidt. Dit rapport slaat dus een zeer nuttige brug tussen verduurzaming en circulariteit door de inzet van recyclaat te koppelen aan CO2-reductie! Hiervoor is het wel nodig dat de doelen uit de Transitieagenda Kunststoffen in de periode tot 2030 worden geëvalueerd en aangescherpt. Voor een circulaire economie gaat er nog te veel plastic verloren. Voornamelijk door verbranding, waardoor ook de mogelijke CO2-besparing buiten bereik blijft.

Diezelfde noodzaak tot recyclen komt naar voren in het rapport ‘Plastic in de supermarkt’, dat Natuur & Milieu deze november presenteerde. In het rapport wordt gesteld dat “twee-derde van de plastic verpakkingen uit de supermarkt niet te recyclen is”. Gelukkig blijkt uit de analyse dat er wel een forse verbetering mogelijk is. Meer dan de helft van de probleemverpakkingen is met een simpele aanpassing wél goed recyclebaar te maken.

Tenslotte erkent Stichting Afvalfonds in haar publieksverslag over 2020 dat er nog veel uitdagingen en valkuilen zijn op weg naar de circulariteit van verpakkingen. Daarbij blijft met name de kunststofstroom aandacht vragen. In ‘Verpakkingen in de circulaire economie’, pleit het Afvalfonds ervoor verpakkingen nog meer en beter recyclebaar te maken.

Zo komt alles tezamen. De deelnemers in Glasgow erkennen dat de aanpak van de klimaatcrisis op wetenschap gestoeld moet zijn. CE Delft laat zien dat meer (kunststof)recycling tot een (forse) CO2-besparing leidt en Natuur & Milieu toont aan dat er een behoorlijke inhaalslag mogelijk is. Samenwerking en focus op actie is cruciaal, zodat Stichting Afvalfonds in een volgend jaarverslag kan rapporteren dat niet alleen de inzameling maar ook de recycling is toegenomen. En dat Natuur & Milieu dat dan weer in haar onderzoeken waarneemt.

Ondertussen zou het alle stakeholders duidelijk moeten zijn: meer kunststof verpakkingen recyclen, dus meer circulariteit, leidt tot minder CO2-uitstoot, dus meer duurzaamheid!

Roger Loop
Directeur NRK Verpakkingen