Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-12-2021 Eerste lobbyresultaten: Verlagen Energiebelasting en aanpak Opslag Duurzame Energie
Eerste lobbyresultaten: Verlagen Energiebelasting en aanpak Opslag Duurzame Energie

Mede op verzoek van de NRK hebben VNO-NCW en MKB Nederland een lobby ingezet met als doel een forse verlaging van de ODE op de korte termijn (2022) en een volledige afschaffing van de ODE op de lange termijn. Hier hebben wij als NRK – samen met een 10tal andere mkb brancheverenigingen – een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hieronder een korte weergave van de lobbyresultaten tot op heden. Die resultaten zijn sterk beïnvloed door maatregelen van het kabinet om de hoge energieprijzen te compenseren van burgers.

Ook in het rapport van CE Delft was veel aandacht voor de aandachtspunten rond energie

Lobby resultaten korte termijn: Forse verlaging Energiebelasting 2022
Er is voor 2022 een verlaging van 571 mln. voor het mkb gerealiseerd in de Energiebelasting. Hiervan komt het grootste deel ten goede aan de eerste schijf. Voor de tweede en derde schijf is voor elk ~63 mln. aan vermindering gerealiseerd. Gemiddeld komt deze oplossing neer op een kostenverlaging van ca. 15% per mkb bedrijf, waarbij de kostenbesparing voor kleine bedrijven kan oplopen tot 25%, voor midden bedrijven tot 10 à 15% en voor grote bedrijven beperkt blijft tot ca. 5%. ODE en Energiebelasting zijn beide belastingen die over het energieverbruik worden geheven. In die zin heeft een verlaging van de Energiebelasting eenzelfde effect als het verlagen van de ODE.
Het is het begin van de oplossing.
 
Lobby resultaten Coalitieakkoord nieuwe kabinet 2021-2025
Uit het woensdag jl. gepresenteerde coalitieakkoord zijn meerdere punten belangrijk:

  • Er is besloten tot de verdere ontkoppeling van de ODE als financiering van de SDE++;
  • In 2023 wordt gestart met de verlaging van de ODE elektriciteit in de 2e en 3e schijf;
  • In 2023 wordt de 1ste schijf Energiebelasting elektriciteit verlaagd met 5,23 cent; gelijktijdig wordt de 1ste schijf gas met een zelfde bedrag verhoogd. Wel wordt groen gas financieel ondersteund.

In het Coalitieakkoord wordt een handreiking naar het mkb gedaan voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb.
 
Voor de lange termijn zetten VNO-NCW en MKB Nederland met de mkb branches in op een volledige afschaffing van de ODE. Omzien naar elkaar betekent voor ons ook samen de lasten dragen. Na de beperkte verlaging in 2022 is onze lobby-inzet naar de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer duidelijk: lagere lasten voor het mkb.
 
In het overleg van de 10 mkb branches met de directeuren van VNO-NCW en MKB Nederland zijn 2 aanvullende afspraken gemaakt.

  • VNO-NCW en MKB Nederland willen een onderzoek naar de bijdragen van de verschillende bedrijven (van klein tot groot) aan de energietransitie. Doel is een eerlijke kostenverdeling. Aan het onderzoeksvoorstel wordt gewerkt.
  • De toegang van mkb bedrijven tot de subsidies voor de energietransitie dienen op korte termijn verbeterd te worden. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van verbeteringen van bestaande regelingen zoals SDE, WBSO, MIA / Vamil en EIA.