Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-07-2023 Verpakkingsverordening PPWR: nog veel onduidelijk
Verpakkingsverordening PPWR: nog veel onduidelijk

Na de voorstellen die de Europese Commissie eind 30 november 2022 heeft gedaan, is het nu de beurt aan het Europees Parlement en de Europese Raad om zich hierover uit te spreken. 

Het Parlement heeft al veel (> 1.000!) amendementen opgesteld, die echter voor een groot gedeelte overlappen. Met het oog op besprekingen in de Raad van de Europese Unie heeft NRK Verpakkingen de met EuPC afgestemde reactie op de voorstellen bij het ministerie van IenW neergelegd. Het ministerie neemt de honneurs waar in de Milieuraad, die gesprekspartner is voor de betrokken vakministers in de Europese Raad. Daarnaast hebben er gesprekken met de betrokken ambtenaren plaatsgevonden. 

Bruikbare grondstof verloren
Ondertussen heeft de Europese Commissie rapporten over de mate van recycling en hergebruik in de EU-lidstaten gepubliceerd. Het blijkt dat 21 van de 27 lidstaten de gestelde doelen niet of nauwelijks zullen halen. Nederland en België staan niet op dit lijstje!
En ofschoon het storten van te recyclen afval in de hele EU afneemt, gaat nog steeds te veel bruikbare grondstof verloren.

Voorstander bronscheiding
Verder zet de Europese Commissie nadrukkelijk in op gescheiden inzameling, als wezenlijke voorwaarde voor succes bij mechanische recycling. Dit geldt dan met name voor de recycling van plastics. Dit botst met een onderstroom van de lobby in Nederland, die juist stelt dat nascheiding de betere optie zou zijn. NRK Verpakkingen is voorstander van gescheiden inzameling (bronscheiding), waarbij er natuurlijk onder omstandigheden uitzonderingen mogelijk zijn. 

Europese verschillen
Ook roept de Commissie op – met in haar kielzog de Nederlandse overheid – om systemen voor hergebruik op te zetten. De verschillen tussen de Europese lidstaten zijn best groot, zoals ook uit de EuPC tracker blijkt.

Tussen 6 en 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats het voor Europees Parlement. Daarmee rekeninghoudend is het ongewis of het gaat lukken om begin 2025 de nieuwe Verpakkingsverordening te publiceren.